سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران

تأسیساتی ۰۰۱-۱