پروژه ها

شرکت وزان در طی سال ها تجربه پروژه های کوچک و بزرگ متعددی را در حوزه های گوناگون اجرا و به مرحله بهره برداری رسانده است.

 

آموزشی، بهداشتی، درمانی” ،

توسعه فضاهای شهری“،

مسکونی“،

صنعتی“،

اداری-تجاری“،

هدایت آبهای سطحی

و “توسعه حمل و نقل