سالن های بدنه سازی، رنگ و تزئینات کارخانه ایران خودرو خراسان

مشخصات پروژه:

سالن بدنه سازی و سالن رنگ از سالن های اصلی کارخانه ایران خودرو خراسان بوده که با فضای محوطه و لجستیک آن بالغ بر ۶۰،۰۰۰ مترمربع زیربنا دارد. عملیات ابنیه و همچنین انکس اداری سالن های مزبور مورد پیمان این شرکت بوده است.

 

کارفرما: شرکت ایران خودرو سازه

مشاور: مهندسین مشاور گنو- مهندسین مشاور آتاوا