دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سبزوار

 

پروژه احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی، و همچنین عملیات محوطه سازی و تسهیلات زیربنایی دانشگاه حکیم سبزواری که یکی ازز قطب های دانشگاهی شرق کشور محسوب می شود، در زیربنایی حدود ۲۲۰۰۰ مترمربع در پردیس دانشگاهی شهرستان سبزوار اجرا گردیده است.

این پروژه به دلیل وسعت و نقش آن بعنوان یکی از قطب های آموزشی در شرق کشور در زمان ساخت آن سرآمد و مورد توجه بسیار بوده است.

 

کارفرما: دانشگاه تربیت معلم سبزوار

مشاور: مهندسین مشاور هشتاک