احداث مسیل باختر

کانال باختر ( در محدوده  خروجی کانال زیر خیابان دبستان تا خیابان  دماوند واقع در مناطق هفت و هشت شهرداری تهران ) علاوه بر انتقال آبهای جاری شده از کوههای شمال در رودخانه های ولنجک، دربند، گلابدره و دارآباد، فاضلاب بعضی مناطق منتهی به کانال را به سمت جنوب تهران هدایت می کند. طول کانال در محدوده فوق حدود سه هزار و ششصد متر و شیب متوسط آن یک و چهاردهم درصد می باشد. میزان دبی آب گذرنده از این کانال با تقریب اولیه و در چند مقطع زمانی بین دو تا سه و نیم مترمکعب در ثانیه برآورد شده است. در تقاطع خیابان مدنی مسیل دارآباد از سمت شرق به این کانال متصل می شود.

عملیات ساختمانی این پروژه شامل خاکبردارِی، آرماتوربندی، قالب بندی، و بتن ریزی بوده و این در حالیست که در درون کانال جریان دائمی آب وجود داشت که این امر بر دشواری پروژه می افزود. برای مواجهه با این شرایط نیاز به انحراف مسیر آب در طولی حدود سه و شش دهم کیلومتر در ابتدای پروژه شامل انجام عملیات خاکبرداری و بتن ریزی با بتن C-25، عملیات ترمیم کف و دیوار کانال با بتن C-25 در طولی حدود ۳/۶ کیلومتر در طی انجام این پروژه بود.

 

توضیحات پیمان

کارفرما: شرکت خاکریزآب مجری طرح آبهای سطحی تهران

مشاور: مهندسین مشاور عمران محیط زیست