ایستگاه های مرکزی راه آهن کرمانشاه و حک

مسیر راه آهن اراک- ملایر که تا مرز خسروی ادامه داشته و خط آهن ایران را به کشور عراق متصل می کند به واسطه نقش آن در تبادلات فرهنگی و استراتژیک دو کشور همسایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل، پروژه ی ایستگاه مرکزی راه آهن کرمانشاه و حک را که در مسیر این خط آهن قرار گرفته اند می توان یکی از پراهمیت ترین پروژه های معاونت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خواند.

 

مشخصات پروژه:

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی – سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی

مشاور: مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران