تکمیل بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی شهریار

قرارداد تکمیل عملیات ساختمانی و تأسیساتی بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی در شهر شهریار در سال ۹۸ منعقد گردید. با توجه به گسترش روزافزون وسعت و جمعیت شهرهای نزدیک پایتخت من جمله شهریار؛ لزوم وجود بسترهای شهری توسعه یافته در این شهرها به وضوح احساس می گردد.

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران

سال قرارداد: ۱۳۹۸